Regulamin rezerwacji

I. Postanowienia wstępne.

 1. Najemca, który przystępuje hacer korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje hacer Wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu Strony Internetowej.
 2. Najemcą broma każdy kto rejestruje Ganga w Serwisie jako Najemca, tzn. zamierza korzystać z usług rezerwacji Obiektów.
 3. Wynajmującym każdy broma, kto rejestruje Ganga w Serwisie jako Wynajmujący, tzn. zamierza korzystać z usług pośrednictwa w wynajmie Obiektów.
 4. Niniejsze postanowienia określają warunki, na Jakich Najemca moze dokonać rezerwacji Obiektów i zawrzeć umowę najmu z Wynajmującym.
 5. Akceptant nie broma Strona umowy najmu Obiektów, un jedynie pośredniczy w JEJ zawarciu. Umowa najmu zawierana broma pomiędzy Wynajmującym un Najemcą.II. Rejestracja w Serwisie

 1. Warunkiem dokonania rejestracji w Serwisie broma:
  una. wypełnienie formularza zgłoszeniowego WRAZ z podaniem danych Osobowych i adresu de correo electrónico.
  b. zapoznanie Ganga z Regulaminem Strony Internetowej, Regulaminem Dla Najemcy oraz Regulaminem dokonywania platnosci przez Dotpay
  c. zaakceptowanie powyższych Regulaminów
  d. udostępnienie Najemcy Konta w Serwisie WRAZ z panelem zarządzania kontem
 2. Dokonując rejestracji Klient automatycznie poświadcza zgodność i prawdziwość podanych przez siebie danych.


III. Rezerwacja, opłaty

 1. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Najemca moze dokonać:
  una. rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem (confirmación de la reserva al instante)
  b. rezerwacja z potwierdzeniem w 24 horas (24 horas de confirmación de reserva)
  c. rezerwacja z potwierdzeniem w 24 Hz opcją 5 minutowego potwierdzenia telefonicznego lub sms (24 horas de confirmación MEJORA +5 minutos)
 2. W każdym przypadku dostępność wyżej wskazanych rodzajów rezerwacji zależy od tego czy Wynajmujący przewidział dany típico rezerwacji w odniesieniu hacer określonego Obiektu.
 3. Rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem polega na:
  una. zarejestrowaniu Ganga do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi regulaminu;
  b. dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania, w tym terminu, ilości osób dorosłych, dzieci, PLCI miasta;
  c. dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, zależnie od wybranej paté platnosci, karta kredytową lub e-przelewem, rozliczenia transakcji karta kredytową i e-przelewem przeprowadzane sa za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay "
  d. uzyskaniu potwierdzenia Akceptanta o dokonaniu rezerwacji WRAZ z linkiem hacer panelu klienta, w broma którym generowany - w oparciu o dane podane przez Najemcę - elektroniczny bono z informacjami koniecznymi no realizacji pobytu Obiekcie w, w z szczególności danymi osoby zarządzającej Obiektem, w tym upoważnionej hacer odbioru pozostałej kwoty za Wynajem Obiektu.
  e. Odstąpienie od rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi hacer utraty opłaty rezerwacyjnej oraz hacer potrącenia z Karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z postanowień dotyczących konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.
 4. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24 h polega na:
  una. zarejestrowaniu Ganga do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi regulaminu
  b. dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania, w tym terminu, ilości osób dorosłych, dzieci, PLCI miasta;
  c. wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacyjnego za Pomoca Serwisu
  d. uzyskaniu akceptacji Wynajmującego na na Wynajem warunkach określonych w formularzu rezerwacyjnym
  e. dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej nie później niz w ciągu 24 godzin od akceptacji rezerwacji przez Wynajmującego zależnie od wybranej podczas rezerwacji paté platnosci, karta kredytową lub e-przelewem,
  f. uzyskaniu potwierdzenia Akceptanta o dokonaniu rezerwacji WRAZ z linkiem hacer panelu klienta, w broma którym generowany - w oparciu o dane podane przez Najemcę - elektroniczny bono z informacjami koniecznymi no realizacji pobytu Obiekcie w, w z szczególności danymi osoby zarządzającej Obiektem, w tym upoważnionej hacer odbioru pozostałej kwoty za Wynajem Obiektu,
  g. Odstąpienie od rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi hacer utraty opłaty rezerwacyjnej oraz hacer potrącenia z Karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z ustawień konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.
 5. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24 z opcją pięciominutowego potwierdzenia telefonicznego lub sms stanowi rezerwację omówioną w ust.4 z tym Ze Najemca uzyskuje JEJ potwierdzenie w ciągu 5 minut od JEJ złożenia, bądź w formie połączenia telefonicznego bądź sms-EM.
 6. Brak zapłaty opłaty rezerwacyjnej powoduje, Ze rezerwacja nie zostaje dokonana.
 7. Wpłacona opłata rezerwacyjna oraz pozostała kwota za Wynajem Obiektu nie podlegają zwrotowi,
 8. Najemca moze zapłacić pozostałą kwotę za za Wynajem Obiektu pośrednictwem Serwisu w przypadku dostępności takiej opcji albo hacer rak osoby zarządzającej Obiektem w chwili przekazania kluczy do Obiektu, w formie wskazanej dla danego Obiektu.
 9. Akceptant nie ponosi odpowiedzialności za ustalone indywidualnie przez Wynajmującego i Najemcę warunki oferty cenowej i wynikające stad nieporozumienia.
 10. W cene wynajmu wliczone sa juz opłaty za medios (gas, PRAD, woda) oraz sprzątanie końcowe.
 11. Dojazd, wyżywienie oraz Organizacja czasu pobytu nie wliczane sa w cene pobytu.
 12. Wszelkich zmian warunków pobytu w stosunku hacer warunków ustalonych w voucherze dokonują - bez pośrednictwa Serwisu - Najemca z Wynajmującym.
 13. Akcpetant nie podnosi odpowiedzialności za żadne skutki zamieszczenia w voucherze jakichkolwiek błędnych lub lub nieprawdziwych informacji danych, nie przekazania Najemcy kluczy hacer Obiektu w czasie i miejscu wskazanym w voucherze, ani za nie udostępnienie Najemcy Obiektu w okresie objętym potwierdzoną rezerwacja.
 14. Akceptant nie odpowiada za jakość dodatkowych usług oferowanych przez Wynajmującego na Stronie Obiektu.


III. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd.

 1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach wpisanych przez Najemcę w panelu klienta i wygenerowanych w elektronicznym voucherze. Zmiany godziny i innych szczegółów przyjazdu należy dokonać również przez zmianę w panelu klienta.
 2. W dniu przyjazdu Klient broma zobowiązany hacer telefonicznego poinformowania osoby zarządzającej Obiektem o opóźnieniach w dotarciu na ustaloną godzinę odbioru kluczy.
 3. Doba w Obiekcie rozpoczyna Ganga o godzinie wskazanej na Stronie Obiektu, Chyba Ze inaczej uzgodniono z Wynajmującym.
 4. Liczba osób mających zamieszkać w Obiekcie broma ograniczona hacer liczby podanej w voucherze. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w voucherze, Osoba zarządzająca Obiektem moze odmówić wydania kluczy hacer Obiektu.
 5. Najemca broma zobowiązany hacer dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania Obiektu w Stanie zastanym,.
 6. Najemca broma zobowiązany hacer natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o uszkodzeniach i brakach w Obiekcie oraz hacer zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Najemca bezpośrednio Wynajmującemu. Portal de nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w diez sposób spory.


IV. Zmiany w rezerwacji

 1. una. Po dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej JEJ zwrot nie przysługuje. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem, Ze zmiana taka zostanie uzgodniona z wynajmującym (szczególnie pod względem dostępności Obiektu w nowym terminie) i dotyczy tego samego Obiektu.
  b. Wynajmujący moze nałożyć na Najemcę dodatkową opłatę za zmianę terminu rezerwacji.
  c. W przypadku zmiany terminu rezerwacji, należy anulować pierwotną rezerwację Poprzez kliknięcie na odpowiedni enlace de e-w Mailu od Akceptanta ja potwierdzającym, un następnie dokonać nowej rezerwacji w nowym terminie podając w polu "uwagi" numer uprzednio opłaconej rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie, wymagana broma dopłata różnicy w cenie, którą należy uiścić osobie zarządzającej Obiektem w dniu przyjazdu.
 2. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć używając hacer tego celu panel de klienta, stosując rodzaj rezerwacji uwzględniony przez Wynajmującego i jedynie w zakresie aktualnej dostępności Obiektu.
 3. Liczba osób podana na voucherze moze zostać zmieniona w panelu Klienta w szczegółach rezerwacji. W przypadku zwiększenia ilości osób opłaty za Wynajem zwiększą Ganga. Zmiana rezerwacji następuje z chwilą akceptacji przez Wynajmującego wprowadzonych przez Klienta modyfikacji.


V. Przeniesienie Praw i obowiązków klienta na inna osobę


W każdej chwili Klient moze przenieść na inna osobę Wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie Osoba ta przejmuje Wszystkie warunki tej rezerwacji. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Akceptanta o zmianie rezerwującego podając danés personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VI. Wyjątki od centro wynajmu


Co Szczegóły hacer centros wynajmu za za pobyt dzieci oraz dopuszczalność przebywania zwierząt wynikają z ustawień konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.


VII. Wystąpienie Sily wyższej

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych hacer przewidzenia okoliczności, Wynajmujący rezerwuje sobie Prawo zaproponowania Najemcy obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
 2. Wynajmujący ma Prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charaktér Sily wyższej, anulować umowę. Dotyczy de również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub Jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło byc zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za Uslugi juz wyświadczone.

Contacto:

Contacto con el propietario

Si desea ponerse en contacto con un proveedor de alojamiento especial, simplemente vaya a su lista de alojamiento y escriba su mensaje en el formulario de contacto.

Contacto 3d Travel Advisor

En caso de preguntas generales, por favor póngase en contacto con nosotros.

Tel: +48 (12) 345 45 45
Fax: +48 (12) 345 45 41
e-mail: info@3dtraveladvisor.com
La hora actual en Polonia: 02:02:00
Lun-Vier 10:00-18:00, Sab/Dom 10:00-18:00
Los tipos de cambio 1 €|$|£ = 4.22|3.22|5.06 PLN

Encuentranos en Facebook